[Makkiyah dan Madaniyah] : (5) Para Ulama yang Menghimpun Pembahasan Makkiyah dan Madaniyah

Serial Ilmu Makkiyah dan Madaniyah (5)

Para Ulama yang Menghimpun Pembahasan Makkiyah dan Madaniyah

Oleh : Syaikh DR. Muhammad Syafaa’at Robbaniy

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

w

Di masa tabi’in, muncul penulis-penulis tema Makkiyah dan Madaniyah, sehingga ilmu ini menjadi ilmu tersendiri, yang memiliki sandaran asli, diantaranya dari kitab-kitab yang ditulis berikut ini :

 1. “Nuzulul Quran” disusun oleh Adh Dhahaak ibn Mazaahim Al Hilaaliy (wafat 104 H)
 2. “Nuzulul Quran” disusun oleh Ikrimah Abi Abdullah Al Qurasy Al Barbariy (wafat 105 H)
 3. “Nuzulul Quran” disusun oleh Hasan ibn Abi Al Hasan Al Bashriy (wafat 110 H)
 4. “Tanziilul Quran” disusun oleh Muhammad ibn Muslim ibn Syihaab Az Zuhri (wafat 124 H) – Dicetak
 5. “At Tanzilul Quran” disusul oleh Ali ibn Al Hasan ibn Fudhali Al Kuufi (wafat 224 H)
 6. “Fadhaailul Quran wa Maa Anzala Minal Quranil bi Makkati wa Maa Unzila bil Madinati” disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ayyub ibn Adh Dhuraysi Al Bajaliy (wafat 294 H) – Dicetak
 7. “Bayanu ‘Adadi Suwaril Quraan wa Aayatihi wa Kalimaatihi wa Makkihi wa Madaniihi” disusun oleh Abu Al Qasim Umar ibn Muhammad ibn Abd Al Kaafi (wafat sekitar tahun 400 H), Kitab ini adalah kitab yang diakui oleh Lajnah yang dipercayai untuk mencetak “Mushaf Al Madinah An Nabawiyah”
 8. “Tanzilul Quraan” disusun oleh Abu Zur’ah Abdurrahman ibn Zanjalah Al Muqri (Wafat sekitar 403 H) – manuskrip
 9. “At Tanzil wa Tartibihi” disusun oleh Abu Al Qaasim Al Hasan ibn Muhammad An Naisaburiy (wafat 406 H) – manuskrip – Dia adalah bagian dari kitab utama beliau “At Tanbiih ‘ala Fadhali Uluumil Quran”
 10. “Kitabul Makkiy wal Madaniy” disusun oleh Makkiy ibn Abi Thalib Al Qaisiy (wafat 437 H)
 11. “Al Makkiy wal Madaniy fil Qurani wakhtilaafi Al Makkiy wal Madani fii Aayati” disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Syariih Ar Ra’iiniy Al Muqri (wafat 476 H)
 12. “Yatimatud Durori fii An Nuzuuli wa Aayatis Suwari” disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al Hambali Al Muqri (wafat 656 H) – manuskrip
 13. “Kitabul Makkiy wal Madaniy fil Qurani” disusun oleh Abdul Aziz ibn Ahmad Ad Diiriiniy (wafat 694 H)
 14. “Al Urjuzatul Mutadhommanatu Ma’rifatul Makkiy wal Madaniy min Suwaril Quranil Kariimi” disusun oleh Badarudiin Muhammad ibn Ayyub At Taadzafiiy Al Hanafiy (wafat 705 H) – Manuskrip
 15. “Taqriibul Ma’muul fii Tartibi An Nuzuli” disusun oleh Burhanuddin Ibraahim ibn Umar Al Ja’barii Al Muqri (wafat 732 H) – Manuskrip
 16. “Al Kalaamu ‘ala Aamkini minat Tanziili” disusun oleh Ibnu Abi Syariif Burhanuddin Abi Ishaq Ibraahiim ibn Muhammad Asy Syafi’i (wafat 923 H) – Manuskrip
 17. “Risalatul Aufii fiil Makkiy wal Madaniy Wan Naasikhi wal Mansukhi wa Adadil Aayi” disusun oleh Muhammad ibn Ahmad Al ‘Aufi (wafat 1050 H) – Manuskrip
 18. “Urjuzatu fiil Quranil Makkiy wal Madaniy wa maa fii Ta’adaadihi minal khilaafi” disusun oleh Muhammad ibn Ahmad Bauzaanil Khazaaniy (Hidup di sekitar tahun 1216 H) – Manuskrip

Berikut ini adalah sejumlah penulis yang mengkhususkan Bab untuk Ilmu Al Makkiy wal Madaniy, diantaranya :

 1. “Fadhaa-ilul Qurani wa Mu’aalimuhu wa Adabuhu” disusun oleh Abu Abdul Qaasim ibn Salam (wafat 224 H) – Dicetak
 2. “Al Mushnaf fiil Ahaaditsi Wal Atsaari” oleh Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah (wafat 235 H) – Dicetak
 3. “Fahmul Quraani” disusun oleh Haarits ibn Asad Al Muhaasibiy (wafat 243 H) – Dicetak
 4. “Al Bayan fii Adul Ayil Qurani” disusun oleh Abu Amr Ad Daaniy (wafat 444 H) – Dicetak
 5. “Dalaa-ilun Nubuwati wa Ma’rifati Ahwaali Shaahibisy Syarii’ati” disusun oleh Imam Al Baihaqiy (wafat 458 H) – Dicetak
 6. “Funuunul Afnaan fii ‘uyuni Ulumil Quraani” disusun oleh Abul Faraj Abdurrahman ibn Jauziy (wafat 597 H) – Dicetak
 7. “Jamalul Quroo-i Wa Kamaalul Iqroo-i” disusun oleh ‘Alamuddin As Sakhowiy (wafat 643 H) – Dicetak
 8. “Al Muwaafaqoot fii Ushulisy Syarii’ati” disusun oleh Abu Ishaq ibn Muusa Asy Syaatibiy (wafat 790 H) – Dicetak
 9. “Al Burhaanu fii Ulumil Qurani” disusun oleh Imam Az Zarkasy (wafat 794 H) – Dicetak
 10. “Kasyful Astaari ‘an zawaaidil Bazaari ‘alal Kitabis Sunati wa Musnadi Ahmad” disusun oleh Al Haytsamiy (wafat 807 H) – Dicetak
 11. “Mashoo’idun Nazhori lil Isyroofi ‘ala Maqooshidis Suwari” disusun oleh Imam Al Baqoo’i (wafat tahun 885 H) – Dicetak
 12. “Al Itqoon fii Ulumil Qurani” disusun oleh Imam As Suyuthi (wafat 911 H) – Dicetak

Ada pula studi kontemporer, yang dilakukan berdasarkan studi-studi sebelumnya/terdahulu. Salah satu kitab yang paling penting adalah “Manaahilul Irfan fii Ulumil Qurani” yang disusun oleh Muhammad Abdul ‘Azhiim Az Zarqoniy (wafat 1367 H) – Dicetak. Kitab ini juga membahas tudingan-tudingan kaum orientalis terkait cara penentuan Makkiyah dan Madaniyah, serta membantah mereka dengan bantahan yang meyakinkan.

Diantara risalah-risalah ilmiah yang paling penting terkait pembahasan Makkiyah dan Madaniyah adalah :

 1.  “Ahammu Khoshoo-ishis Suwaril Aayatil Makkiyati wa Maqaashidihaa” – Disertasi oleh DR. Ahmad Abbas Al Badawiy
 2. “Khoshoo-ishus Suwari Wal aayatil Madaniyati, Dhawaabithuhaa wa Maqaashiduhaa” – Risalah Magister oleh DR. ‘Aadil Abul A’la – Dicetak
 3. “Al Makkiy wal Madaniy fil Quranil Kariimi : Diroosatu Ta’shiliyatu Naqdiyyatu li Suwaril Wal Aayati min Awalil Qurani ila Nihayati Suuratil Isra’ ” – Risalah Magister penelitian oleh Abdur Rozaq Husaini Ahmad – Dicetak

In sya Allah kami berusaha melengkapi link-link dokumen digital untuk kitab-kitab yang dicetak dan manuskrip yang bisa kami temukan ke web rezaervani.com

Semoga Allah Ta’ala merahmati kita semua dengan Al Quran

Allahu Ta’ala ‘Alam

Bersambung in sya Allah

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.